วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

มาเรียนรู้เรื่อง Parts of Speech กันค่ะ


Parts of Speech    

Parts of Speech ( ชนิดของคำ )

ข้อความ  ประกอบด้วย"คำ" ( word ) หรือกลุ่มคำซึ่งนำมาเรียงต่อเนื่องกันเป็นวลี (phrase)   หรือประโยค ( sentence )  จะมีหน้าที่อย่างหนึ่ง อย่างใดใน   8 หน้าที่     ตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ ( grammar )หน้าที่ของคำเรียกว่า "ชนิดของคำ" ( parts of speech )  ซึ่งได้แก่

Noun   (คำนาม)Pronoun   (คำสรรพนาม)Verb  (คำกริยา) Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)
Adjective    (คำคุณศัพท์)
Preposition   (คำบุพบท)
Conjunction   (คำสันธาน)
Interjection   (คำอุทาน)


1. Noun ( คำนาม )   เป็นคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่มีรูปร่างเช่น โต๊ะ สมุด และไม่มีรูปร่างเช่น วัน เวลา อากาศ รวมทั้งชื่อของคน สัตว์ หรือสิ่งของ เช่น


คน:  man  father  lady
สัตว์: dog  cat  bird
สิ่งของ: city  table  month
ชื่อคน: John  Mary
ชื่อสัตว์: Lassie  Lucifer
ชื่อสิ่งของ: Bangkok  January

2. Pronoun (คำสรรพนาม )เป็นคำที่ใช้เรียกแทนคำนามเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำ เช่น   I, we, you, he, she, it   หรือใช้แทนคำนามที่เราไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร หรือใคร   เช่น   someone,  somethingแทนคำซ้ำ    

Mai is a beautiful woman. Mai is a popular singer.   

= Mai is a beautiful woman. She is a popular singer. ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร     Something is missing.  ไม่รู้ว่าอะไรหายไป


3. Verb (คำกริยา )เป็นคำที่บอกอาการหรือการกระทำ ( action ) หรือบอกความเป็นอยู่ ( being ) หรือสภาวะความเป็นอยู่ ( state of being ) เช่น  fly, is, am, seem, look.


การกระทำ
ความเป็นอยู่
สภาวะความเป็นอยู่ 
Birds fly. นกบินDanny is a boy. แดนนี่เป็นเด็กผู้ชาย He looks good. เขาแลดูดี

4. Adjectives ( คุณศัพท์ )  เป็นคำที่อธิบายหรือขยาย noun หรือ pronoun ให้ไดัรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพิ่มขึ้น เช่น new, ugly, ill, happy, afraid, careless. 

He bought a new car. เขาซื้อรถใหม่.( new ขยาย car ซึ่งเป็น noun ) 

They are uglyพวกเขาน่าเกลียด ( ugly ขยาย they ซึ่งเป็น pronoun )


5. Adverb ( วิเศษณ์ หรือ กริยาวิเศษณ์) เป็นคำที่อธิบายหรือขยาย verb หรือ adjective หรือ adverb ด้วยกันเอง เช่น hard, fast, very 

He works hard. เขาเป็นคนทำงานหนัก (harขยาย works ซึ่งเป็น verb)
He is very rich.  เขาเป็นคนจนมาก ( very ขยาย rich ซึ่งเป็น adjective )
He works very hard.เขาเป็นคนที่ทำงานหนักมาก very ขยาย hard ซึ่งเป็น adverb )
 

He is very rich.  เขาเป็นคนจนมาก ( very ขยาย rich ซึ่งเป็น adjective )He works very hard.เขาเป็นคนที่ทำงานหนักมาก very ขยาย hard ซึ่งเป็น adverb )


6. Preposition (คำบุพบท )เป็นคำ หรือกลุ่มคำที่วางหน้า noun หรือ pronoun เพื่อแสดงว่าคำนามหรือสรรพนามนั้นเกี่ยวข้องกับคำอื่นๆในประโยคอย่างไรเช่น on, at, in, from, within  

I will see you on Monday.   ฉันจะพบกับคุณในวันจันทร์
She was waiting at the restaurant. เธอรออยู่ที่ร้านอาหาร
There is a cockroach in my room. มีแมลงสาบตัวหนึ่งในห้องฉัน
 We must finish the project within a year. ราจะต้องทำโครงการนี้ให้เสร็จใน 1
 ปี 

7. Conjunction ( คำสันธาน ) เป็นคำที่ใช้เชื่อม คำ กลุ่มคำ หรือประโยคเข้าด้วยกันเพื่อให้ความหมายสมบูรณ์ขึ้น เช่น and, but, therefore, beside, either..or 

John is rich and handsome .จอห์นเป็นคนรวยและรูปหล่อ 

Either you or she has to do this job. ไม่คุณก็เธอที่จะต้องทำงานนี้


8. Interjection ( คำอุทาน ) เป็นคำอุทานที่แสดงถึงอารมณ์  ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  โดยไม่เกี่ยวข้องกับคำอื่นๆ ใน ประโยคเลย   เช่น Oh God! , WOW, Hurrah


การพิจารณาว่าคำไหนเป็นคำชนิดใด เราดูที่การทำหน้าที่ของมันในประโยค  คำๆเดียวอาจทำหน้าที่อย่างหนึ่งในประโยคหนึ่ง  แต่อาจทำหน้าที่อย่างอื่นในประโยคอื่นดังในตารางต่อไปนี้

word
parts of speech
example
 worknounMy work is easy. งานของฉันง่าย
verbI work in Bangkok. ฉันทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ
 butconjunctionJohn came but Mary didn't come. จอห์นมาแต่แมรี่ไม่ได้มา
prepositionEveryone came but Mary. ทุกคนมานอกจากแมรี่
 welladjectiveAre you well? คุณสบายดีหรือ?
adverbShe speaks well. เธอพูดได้ดี
interjectionWell ! That expensive. แหม! แพงจัง
 afternoonnounWe ate in the afternoon. เรารับประทานในตอนบ่าย
noun ทำหน้าที่เหมือน adjectiveWe had afternoon tea.เราดื่มชามื้อบ่าย
ต่อไปนี้เป็นการแสดงถึง Parts of Speech ต่างๆในประโยค
verb
Stop!
       
nounverb
Johnworks.
       
nounverbverb
Johnisworking.


pronounverbnoun
Shelovesanimals.
       
nounverbadjectivenoun
Animalslikekindpeople.


nounverbnounadverb
TaraspeaksEnglishwell.
       
nounverbadjectivenoun
TaraspeaksgoodEnglish.


pronounverbprepositionadjectivenounadverb
Sherantothestationquickly.


pron.verbadj.nounconjunctionpron.verbpron.
ShelikesbigsnakesbutIhatethem.
ต่อไปนี้เป็นประโยคที่มีทุก Parts of Speech ในประโยคเดียว
interjectionpron.conj.adj.nounverbprep.nounadverb
Well,sheandyoungJohnwalktoschoolslowly.

14 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีดีนะค่ะ

  ตอบลบ
 2. ละเอียดมากค่ะ เข้าใจขึ้นเยอะเลย

  ตอบลบ
 3. ดีมากเลยคะ อ่านเข้าใจง่ายดี

  ตอบลบ
 4. ดีมากเลยค่ะ อ่านแล้วเข้าใจง่ายมากเลยค่า

  ตอบลบ
 5. เนื้อหาดีมากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 6. ได้ความรู้เยอะเลย ขอบคุณมากนะคะ

  ตอบลบ
 7. เนื้อหาอ่่านง่่ายและเข้้าใจง่่ายด้้วยชอบๆค่่ะ

  ตอบลบ
 8. อ่านเเล้วเข้าใจง่ายมากเลยคะ

  ตอบลบ
 9. ดีมากๆเลยคะ อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายดี

  ตอบลบ
 10. ได้ความรู้เพิ่มมากเลยค่ะ

  ตอบลบ